TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) NGÀY 12 THÁNG 07 NĂM 2023

21-06-2023

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) trân trọng kính mời Quý Cổng đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, thông tin cụ thể như sau: 

Thời gian:  08h30’ ngày 12 tháng 07 năm 2023.

Tùy tình hình thực tế, nếu có sự thay đổi về thời gian và hình thức tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo tới quý vị cổ đông.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS, số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Nội dung chính:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, kế hoạch kinh doanh năm 2023.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Báo cáo tài chính tóm tắt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

- Các nội dung khác.

Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (có chữ ký tươi của Người ủy quyền và Người được ủy quyền) và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên Website : www.vietrans.com.vn

Để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) địa chỉ: số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội trước 8h30’ ngày 07 tháng 07 năm 2023.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu gửi kèm (Vui lòng click vào link dưới đây):

 1. Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.
 2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.
 3. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
 4. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
 5. Phiểu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội 
 6. Thẻ biểu quyết các nội dung tại Đại hội
 7. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 8. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022.
 9. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022
 10. Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán.
 11. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán.
 12. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 tóm tắt
 13. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2022.
 14. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022
 15. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
 16. Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2023
 17. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 18. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 19. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 20. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.
 21. Danh sách đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027