Vietrans Sài Gòn

05-06-2018

Vietrans Sài Gòn

Địa chỉ: 13 Hát Giang Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028-3547 2242

Fax: 028 - 3547 2246

E-mail: vtrsaigon@hcm.fpt.vn