Xí nghiệp dịch vụ xây dựng

05-06-2018

Xí nghiệp dịch vụ xây dựng

Địa chỉ:15 Bis Lý Nam Đế, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024-3533 4944

Fax: 024-3845 5829

E-mail: vietrans@fpt.vn