THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

13-05-2024

Kính gửi: Cổ đông Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương,

Hội đồng quản trị Công ty kính mới Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS).

Thời gian:  08h30’ ngày 16 tháng 05 năm 2024.

Tùy tình hình thực tế, nếu có sự thay đổi về thời gian và hình thức tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo tới quý vị cổ đông.

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS, số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Nội dung chính:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.

- Báo cáo tài chính tóm tắt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về Kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Các nội dung khác.

Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký tươi của Người ủy quyền và Người được ủy quyền) và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên Website : www.vietrans.com.vn

Để công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) địa chỉ: số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội trước 8h30’ ngày 13 tháng 05 năm 2024.

Trân trọng kính mời!

Tài liệu gửi kèm (Vui lòng click vào link dưới đây):

 1. Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.
 2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.
 3. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
 4. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
 5. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.
 6. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
 7. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2023
 8. Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.
 9. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.
 10. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 tóm tắt
 11. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2023.
 12. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
 13. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.
 14. Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm năm 2024
 15. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
 16. Danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027
 17. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử
 18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024.
 19. Phiếu biểu quyết
 20. Phiếu bầu cử
 21. Thẻ biểu quyết
 22. Đơn đề cử cá nhân
 23. Đơn đề cử nhóm cổ đông