VIETRANS trở thành đại lý hải quan mẫu tại Hà Nội

19-02-2024

VIETRANS trở thành đại lý hải quan mẫu tại Hà Nội

Theo chủ trương của Tổng Cục Hải quan về triển khai hải quan điện tử trong các doanh nghiệp  và đại lý, Công ty Giao nhận kho vận ngoại thương là một trong hai đại diện được chọn làm đại lý hải quan mẫu tại Hà Nội. VIETRANS là đại lý mẫu vì đáp ứng được các yêu cầu về cơ sở vật chất và nhân lực cũng như kinh nghiệm lâu năm trong ngành giao nhận. Với hệ thống máy tính hiện đại nối mạng nội bộ và Internet, Công ty có thể khai báo hải quan điện tử một cách nhanh nhất, đảm bảo thông quan hàng hóa kịp thời phục vụ khách hàng.