NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

07-06-2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2021. 

Quý cổ đông vui lòng xem tại File đính kèm dưới đây.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2021

Trân trọng!