THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CẢ LÔ (01 LÔ) CỔ PHẦN CỦA VIETRANS TẠI VIETRANS CIE
THÔNG BÁO VỀ VIỆC KHÔNG TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG CẢ LÔ (01 LÔ) CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) TẠI CÔNG TY C...
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETRANS (VIETRANS CIE)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETR...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018
TÀI LIỆU CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2019
TÀI LIỆU CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2019
TÀI LIỆU CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)
TÀI LIỆU CHUẨN BỊ CHO CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)
Tuyển dụng chuyên viên Pháp chế (1 người)
Tuyển dụng chuyên viên Pháp chế
Tuyển dụng tháng 3/2019
Tuyển dụng nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Nội (3 người)
Lễ cất nóc công trình Kí túc xá học viện Báo Chí Tuyên Truyền
Cất nóc công trình Kí túc xá học viện Báo Chí Tuyên Truyền