TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS) NGÀY 02 THÁNG 06 NĂM 2022

07-06-2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Cụ thể như sau:

Thời gian: 8h30' ngày 02/06/2022

Địa điểm: Hội trường Tầng 2 - Tòa nhà VIETRANS, số 15 Bis Lý Nam Đế, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. 

Nội dung chính chương trình họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022;

- Báo cáo tài chính tóm tắt và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2017 -2022;

- Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;

- Các nội dung khác.

Quý cổ đông đến dự họp đề nghị mang theo Thư mời và CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (bản chính). Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự họp có thể ủy quyền (bằng văn bản, theo mẫu gửi kèm) cho người khác tham dự. Người được ủy quyền đi họp đề nghị mang theo Giấy ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông (Bản chính) và CMND/CCCD (Bản chính) hoặc hộ chiếu (bản chính) của Người được ủy quyền.

Quý cổ đông tham khảo tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Theo File đính kèm

Để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông được chu đáo, đối với các trường hợp ủy quyền dự họp, cổ đông gửi giấy ủy quyền về công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương (VIETRANS) địa chỉ:  số 15 Bis Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội trước 08h30’ ngày 30 tháng 05 năm 2022

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu gửi kèm (Vui lòng click vào link dưới đây):

 1. Thư mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.
 2. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022.
 3. Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 4. Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 5. Phiểu biểu quyết các nội dung thông qua tại Đại hội.
 6. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
 7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
 8. Báo cáo của Hội đồng quản trị Tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.
 9. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2021 (đã được kiểm toán).
 10. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 11. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.
 12. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2021.
 13. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022, Báo cáo tổng kế hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027.
 14. Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
 15. Tờ trình về việc thông qua thù lao thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm nhiệm kỳ 2022-2027
 16. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022
 17. Dự thảo Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.
 18. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
 19. Tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 20. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
 21. Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 22. Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.
 23. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
 24. Danh sách đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027