BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2022

19-02-2024

Hội đồng quản trị  kính gửi Quý Cổ đông Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương.

Quý cổ đông vui lòng xem tại File đính kèm dưới đây.

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG NĂM 2022

Trân trọng!