BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 30/06/2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG (VIETRANS)

08-11-2021

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương xin trân trọng thông báo:

Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Ngày 30/06/2021 Của Công Ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương (VIETRANS) đã được gửi trực tiếp/qua đường bưu chính đến các cổ đông ngày 12/07/2021.

Trân trọng!